หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
..........................
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
         ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 75 ลงวัน ที่ 30 สิงหาคม 2499 โดยยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบล ห้วยอ้อ ขึ้นเป็นเขตสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
 
 
      ประชากรทั้งสิ้น 5,098 คน ประกอบด้วย
  ชาย 2,394 คน คิดเป็นร้อยละ 46.96
  หญิง 2,704 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04
      จำนวนครัวเรือน 2,170 ครัวเรือน
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,549 คน/ตาราง
     กิโลเมตร
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร กรรมเป็นหลัก ทำให้ประชาชนว่างงาน ในช่วงรอ การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และช่วงหลังฤดู กาลเก็บเกี่ยว เทศบาลจึงควรให้ความสำคัญกับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยการฝึกอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมต่างๆ ครอบคลุมทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านโดยศึกษาหาตลาดรองรับสินค้าควบคู่ไป ด้วย (ให้ใช้การตลาดนำการผลิต)  
  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เป็นที่ตั้งของตัวอำเภอลอง ห่างจากตัว จังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1023 (สายแพร่-ลอง)ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร พื้นที่เทศบาลโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัย มีลำห้วยแม่กางและลำห้วยแม่อ้อไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของ ชุมชน  
  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก เป็นศูนย์กลางความ เจริญของอำเภอลอง ปัจจุบันมีพื้นที่ 2.00 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,250 ไร่ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
  หมู่ที่ 6
เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
  หมู่ที่ 9,12
เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา
ทิศใต้ ติดต่อกับ
  หมู่ที่ 7,8
เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา
และหมู่ที่ 8 เขต อบต.ปากกาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
  หมู่ที่ 7,13
เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา
 
 
 
 
 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล                      
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  0 ห้วยอ้อ   17 15 32 1  
6 บ้านนาหม้อ   662 716 1,378 593
  7 บ้านดอนทราย   509 533 1,042 473  
8 บ้านห้วยอ้อ   380 498 878 447
  9 บ้านข่วงเปา   449 534 983 364  
10 บ้านดอนมูล   377 408 785 292
  รวม   2,394 2,704 5,098 2,170
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : .......................
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10