หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
     
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์ นิติกรรมสัญญา การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน
 
     
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
     
  งานการเงินและบัญชี  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียน งบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสาร เบิกจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประเดือน ประจำปีของเทศบาล  
  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการซ่อมแซมและรักษา งานการจัดทำและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ตรวจสอบภาษีทุกประเภท งานเร่งรัดภาษี
และรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบขออนุญาตและค่าปรับต่างๆ และรายได้อื่นๆ
 
     
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
     
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การซ่อมแซมและติดตั้งประปา การบริการเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับประชาชน เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และป้องกันอัคคีภัย จัดทำบัญชีและเอกสารการเบิกจ่ายเงินของกองประปา จัดเก็บรายได้ ค่าธรรรมเนียม และค่าน้ำประปา การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร้องต่างๆ ของการประปารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  1. ดูแลควบคุมการ ก่อสร้าง ต่อเติม  
  2. ก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ เขื่อน สะพาน ทางเท้า  
  3. ติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่าง  
  4. ตกแต่งสถานที่ในการจัดทำพิธี หรือกิจกรรมในวันสำคัญ  
  5. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามผังเมืองรวม  
  6. การดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด  
     
 
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษาฯ
 
     
  1. งานจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  2. งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
  3. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษาและกีฬา  
  4. สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน  
     
 
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ
 
     
  1. การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ  
  2. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
  3. การสัตว์แพทย์  
  4. การส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  
  5. การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  
  6. การแก้ไขปัญหาการเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความรำคาญ  
  7. การควบคุมการประกอบการร้านค้าต่างๆ  
  8. การเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข  
  9. การอนามัยโรงเรียน  
     
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 054-581-472
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-058-0999
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-581-472 โทรสาร : 054-581-472 ต่อ 110 E-Mail : sarabanhuayor@huayor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
จำนวนผู้เข้าชม 6,453,411 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10