หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเสริมสร้างวั [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศการปฎิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลห้วยอ้อของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบลประจำปี2562(ครั้งท [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถ. เทศบาล 3 ซ.12 ม. 10 [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราช [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงภฺมิทัศน์ถนนสี่เลนส์ [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 2 ซ. 4 ม. 9 [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ตางรางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 2 ซ. [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 2 ซ. 12 ม. 10 [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 2 ซ. 1 [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 1 ซ. 4 หมู่ 6 [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
 
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
      
 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน ใ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ 7 ตำบลเหมือ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเสริมสร้างวั [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุส [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี แผนการใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งแค้ว มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560 - 2564 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560 -2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.สอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่คำมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดรื้อตะกอนและวัชพืชท้องรางระบายน้ำหลังศาลเจ้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหลวง โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.4/ว2622 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 2 ของระ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว333 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว332 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว331 กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว330 1-รายงานข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว330 2-รายงานข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2625 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว329 แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2626 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2624 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิ [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
  

 
 
อบต.แม่คำมี ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังหลวง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแค้ว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ทุ่งน้าว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แดนชุมพล ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ป่าสัก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นาพูน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แม่พุง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.ห้วยอ้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การศึกษา
  ถนน หนทาง
  คุณภาพชีวิต
  การบริการประชาชน