หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 697  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 98  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0  
 
 
ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 14 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการกปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 18 [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนพร้อมทาสีรั้ว [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนพร้อมทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วย [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติ [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 1 บ้านนาห [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางห [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 1 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
      
 
ทต.วังหงส์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อและหนังสือให้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 14 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเวียง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่า [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 63 
ทต.บ้านปิน รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาอบต.วังหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานการประชุมสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสาม [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาทำแบบสำรวจ (EIT) การประ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไทรย้อย ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมระดับตาบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.5/ว2766 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น กรณีนำส่งเ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2761 แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรป [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว2763 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว220 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2745 การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2737 การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้อ [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2746 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2743 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว215 โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/168 แจ้ง เทศบาลเมืองแพร่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]   
  

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบป [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.ห้วยอ้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การศึกษา
  ถนน หนทาง
  คุณภาพชีวิต
  การบริการประชาชน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10