หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 676  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 98  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 0  
 
 
ร่างขอบเขตงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการพิจารณาผลการเสนอราคาพัสดุชำรุด (กระเบื้องลอนคู่) [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปา [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ((กระเบื้องลอนคู่) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ราคากลางเทลานคอนกรีตหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการเทลานคอนกรีตหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่าการอำเภอลอง ร [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์แสดงความความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลห้วยอ้อ [ 21 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาหน้าที่ว่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 16 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ. เทศบาล 2 ซ. 12 ม. 10 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 1 ซ.4 ม. 6 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
      
 
อบต.เตาปูน วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน ๒๕๖๓ นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ข้าร [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศมาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึก [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง ประชุมขอความร่มมือเจ้าของตลาดในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน แจกหน้ากากอนามัยตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
อบต.บ้านปิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำเลา แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเลา กิจกรรม \"Big Cleaning Day\" [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเลา ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง ขอความร่วมมือใช้น่ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการร้านค้า [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวร [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร) ประจำไตรมาสที่2/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง ประชุมรายงานการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ปี 63) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในบริเวณที่ทำการ อบต.น้ำชำ หมุ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.3/ว1744 แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว1706 ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1723 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินข้าม [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.1/ว141 การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว1712 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1725 การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจา [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1727 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1726 การให้ความช่วยเหลื่อเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1714 ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1713 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
  

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.ห้วยอ้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การศึกษา
  ถนน หนทาง
  คุณภาพชีวิต
  การบริการประชาชน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10