หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 702  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 116  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 99  ตอบ 0  
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ผด. 2) [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสาธารณสุข [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองช่าง [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้า [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการประเมิ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบลประจำปี2562(ครั้งท [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 หมู่ที่ 6 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างโรงผลิตน้ำปร [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
      
 
ทต.วังชิ้น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชิ้น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแล้ง ค่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตแล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ณ บ้านบ่อ หมู [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่จั๊วะ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน กิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ผด. 2) [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสาธารณสุข [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองช่าง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถจักรยานยนต์ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดม.7ต.แม่จั๊ว [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.นาพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาพูนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนร่วมงาน โครงก [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.5/ว271 จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 32 ผลงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว270 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว269 กำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้า [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว272 แจ้งแผนการออกตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/7739 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน  [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว3169 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว268 สื่อรณรงค์ป้องกันเชื่อโควิด-19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว266 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 29 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว267 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว265 ตรวจสอบใบอนุญาตทำการเก็บ ขน หรือกำจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
  

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบป [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตำห้วยอ้อด้านใด
  การให้บริการน้ำประปา
  การให้บริการด้านการรับชำระเงินต่าง ๆ
  การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
  การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  การให้บริการรถบรรทุกน้ำ
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10