หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 716  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 125  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 109  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 108  ตอบ 0  
 
 
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตน้ำประปา ตั้งแต่สามแยกดอนมูลถึงโรงเรียนบ้านดอนมูล [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 2 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 1 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 2 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประธานประปาปูนใยหินเป็นท่อพีวีซี หมู่ที่ 6 - 7 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้าน [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 หมู่ 6 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลต [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
      
 
ทต.หนองม่วงไข่ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่39/2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำเลา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอืน เพ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ร่วมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สม [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เกิ๋ง กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา ประชุมรายงานสถานะทางการเงินฯ ในไตรมาส 4 และขออนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 25 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ มาทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา..กันเถอะ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราช [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เกิ๋ง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ100ปีสมเด็จพระศรีนครินทรทราบ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เกิ๋ง -ที่สุดในโลก- บทเพลงเพื่อชีวิต ที่เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เกิ๋ง พิธีวางตักบาตร วางพวงมาลา และจุดเทียนถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.5/ว428 การแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว427 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว430 การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่ว  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว4819 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.2/- แจ้งมติก.ทจ.จ.แพร่ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ต.ค. 63  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.2/- แจ้งมติก.อบต.จ.แพร่ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ต.ค. 63  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.1/ว426 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.4/ว4794 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการพ.ศ.25  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว 4795 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว425 การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
  

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบป [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตำห้วยอ้อด้านใด
  การให้บริการน้ำประปา
  การให้บริการด้านการรับชำระเงินต่าง ๆ
  การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
  การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  การให้บริการรถบรรทุกน้ำ
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10