หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อน้ำดิบประปาเปลี่ยนท่อปูนใยหินเป็นท่อ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อน้ำดิบประปาเปลี่ยนชนิดท่อปูนใยหินเป็นท่อพีวีซี [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลห้วยอ้อของพนักงานเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปา [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสี่เลนส์ ม. 6 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายวางท่อประปา ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 หมู่ 6 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ราคากลางโครงการขยายเขตวางท่อประปา ถ.เทศบาล 3 ซ. 2 [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการขยายเขตวางท่อประปา ถ.เทศบาล 3 ซ.2 [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปาหน้าที่ว่าการอำเภอลอง [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสี่เลนส์ หมู่ที่ 6 รอบที่ 2 [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปาหน้าที่ว่าการอำเภอลอง [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปาหน้าท [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 3 ซอย 12 หมู่ 10 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถ.เทศบาล 3 ซ. 12 ม. 10 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ เดือน ต.ค. 61 - พ.ค. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
      
 
ทต.สวนเขื่อน ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อ ประจำปี 25612 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน แบบ ปปช. 07 อาหารเสริม(นม) [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการปรับปรุงอาคาร หมู่ที่2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตรยาว 10.50 เมตร สูง 3.00 เ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน แบบ ปปช.07 กรมพลังงาน [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน แบบปปช07 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.07 อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปร.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (51,000) [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 8 (51,000) [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (51,000) [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.3/ว445 ประเมิมผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว444 กำหนดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3528 1-ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประขุมสัมมนาโครงการเตรี [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3528 2-ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประขุมสัมมนาโครงการเตรี [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว443 แจ้ง ทต.สวนเขื่อน และ ทต.เวียงต้า ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาและผังเ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว442 กำหนดรายการพัสดุที่ให้จัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จากสินค้าที่กำหนดไว้ในระ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว438 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว437 แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลื [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว3487 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงสร้างการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว435 สำรวจผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศน์การศึกษา สังกัด อปท.ที่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]     
  

 
 
อบต.กาญจนา Buy Doxycycline Hyclate 100mg StevEarnep (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.สวนเขื่อน  เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.สอง ต้องการสมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง สมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.วังหงส์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ร้องเรียนไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ 8 (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.เตาปูน สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาล (3 ก.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 780  ตอบ 1
ทต.ทุ่งโฮ้ง การจัดหาเครื่่องออกกำลังกาย (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 436  ตอบ 0
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.ห้วยอ้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การศึกษา
  ถนน หนทาง
  คุณภาพชีวิต
  การบริการประชาชน