หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 723  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 115  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 117  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 110  ตอบ 0  
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่นป้องกันการกัดเซา [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่นป้องกันการกัดเซา [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่นป้อ [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาฌาปนสถานเทศบาลำตำบลห้วยอ้อ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงหลีงคาอาคารภายในฌาปนสถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่นป้องกันการกัดเซาะลำห้ว [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตน้ำประปา ตั้งแต่สามแยกดอนมูลถึงโรงเรียนบ้านดอนมูล [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 2 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 1 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 2 ซอ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประธานประปาปูนใยหินเป็นท่อพีวีซี หมู่ที่ 6 - 7 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้าน [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
      
 
ทต.ช่อแฮ พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๒ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๒๓ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ Workshop กองช่าง [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ รพ.สต.บ้านวัดไทร จ.นครสวรรค์ศึกษาดูงาน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น เปิดรับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลบ้านถิ่น) [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แดนชุมพล ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองม่วงไข่ ราคากลางก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๒๓-๐๐๐๑ ส [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๒๓ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและก [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ ภาพเด็กและเยาวชนตำบลแดนชุมพล ประจำปี พ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านวังหลวง ประจำเดือน ธัน [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องกวาง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
ทต.ช่อแฮ ประขุมคณะกรรมการติดตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๓ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัต [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งข  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
  

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบป [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตำห้วยอ้อด้านใด
  การให้บริการน้ำประปา
  การให้บริการด้านการรับชำระเงินต่าง ๆ
  การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
  การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  การให้บริการรถบรรทุกน้ำ
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10