หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
..........................
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
         ประชากรจะอยู่อาศัยรวมกันหนาแน่น และส่วน ใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธ มีลักษณะ วัฒนธรรมที่เด่นซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณะของคนไทย พื้นเมืองคือ วัฒนธรรมด้านภาษา ได้แก่ ภาษา พูด เรียกว่า “ คำเมือง” ชาวเมืองแพร่มักจะพูดด้วย สำเนียงห้วน ๆ ว่าคนพื้นเมืองในจังหวัดอื่น ๆ อัน แสดงถึงบุคลิกลักษณะของคนเมืองแพร่ได้ดี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจร้อน แต่มีความจริงใจไม่อ้อมค้อม สำหรับคนที่สูงอายุ ของชาวเมืองลอง จะพูดช้ากว่าคนที่อยู่อำเภออื่นคง อาจจะเป็น เพราะอยู่ติดกับจังหวัดลำปาง ทำให้ สำเนียงพูดจะคล้ายชาวลำปางพูด เพราะอำเภอลอง เคยขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดลำปางมา ก่อน มีประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี ตานก๋วยสลากภัต ลักษณะชุมชนโดยทั่วไปมีความ สงบเรียบร้อย ประชาชนประกอบอาชีพสุจริต มีสิ่งสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกพอสมควร  
 
 
  ศูนย์บริการด้านสาธารณสุขอำเภอลอง  
    และคลีนิค 3 แห่ง  
  ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเพื่อขจัด  
    ปัญหายาเสพติด  
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ

วัดศรีดอนคำ (วัดพระธาตุห้วยอ้อ) ตั้งอยู่บ้านดอนทราย  หมู่ที่ 7

วัดดอนมูล ตั้งอยู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10

โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี 1 แห่ง

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีดอนคำ 1 แห่ง

โบราณสถาน คือ พระธาตุห้วยอ้อ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีดอนคำ
 
 
 
การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย

โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ

โรงเรียนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 
  เทศบาลตำบลห้วยอ้อได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ ประชาชนสัญจรไปมาเพื่อลดอุบัติเหตุและช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและได้จัดทำโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้มีสภาพที่ดี และนอกจากนั้นทางเทศบาลยังมีรถ ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถเคลื่อนที่เร็ว เพื่อระงับการเกิดอัคคีภัย เป็นการปกป้องชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งจัดโครงการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 3 รุ่น และจัดอบรมทบทวน อ.ป.พ.ร. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ s อย่างสูงสุด  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : .......................
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10