หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 


 
   
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการค้า การลงทุน  
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่  
 
การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ  
 
การพัฒนาด้านระบบการให้บริการแก่ประชาชน  
 
การพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา